Béns Culturals d'Interès Local de Sant Bartomeu del Grau

El 23 de desembre de 2004, el Ple del Consell Comarcal d'Osona acordà, a proposta del Ple de l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau, declarar l'església de Sant Jaume de Fonollet, l'església de Sant Genís Sadevesa i les restes de l'Església Vella Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), que s'incorporaran en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català de la Generalitat de Catalunya.

Igualment, el Ple del Consell Comarcal d'Osona, en la sessió del dia l'1 de juliol de 2010, va declarar  l'Església parroquial i la rectoria de Sant Bartomeu del Grau, i l'Església i la rectoria de Sant Jaume d'Alboquers com a Béns Culturals d'Interès Local (BCIL), a proposta del Ple de l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau.

Els béns culturals d'interès local (BCIL) són els béns integrats del patrimoni cultural català que, tot i la seva importància, no compleixen les condicions pròpies dels béns culturals d'interès nacional (BCIN). Els béns culturals d'interès local immobles són declarats pel ple de l'ajuntament, en els municipis de més de cinc mil habitants, o pel ple del consell comarcal, en els municipis de menys de cinc mil habitants. També són béns culturals d'interès local (BCIL), els béns immobles que quan va entrar en vigor la Llei 9/1993 eren inclosos en catàlegs de patrimoni cultural incorporats en plans d'urbanisme. El Departament de Cultura de la Generalitat els ha d'inscriure al Catàleg del Patrimoni Cultural Català.

 

Darrera actualització: 10/11/2010